تهران به رشت

صندلی جلو 78000 تومان

صندلی عقب  60000 تومان

سه نفره هر نفر : 86000 تومان

خودرو وی آی پی

سه نفره هر نفر 103 هزار تومان

تهران به تنکابن

صندلی جلو 75000 تومان

صندلی عقب 57000 تومان

سه نفره هر نفر 82000 تومان

خودرو وی آی پی

سه نفره هر نفر 98000 تومان

تهران به چالوس و نوشهر

صندلی جلو 70000 تومان

صندلی عقب 51000تومان

سه نفره هر نفر 74000 تومان

خودرو وی آی پی : 90000 تومان